1. VOA英语学习网
 2. 设首页|英语四级|英语六级|英语日记|英文自我介绍|英语话剧剧本
 3. 打包下载 | VOA打包 | BBC打包 | 日语 韩语
 4. 手机版
 1. 英语学习网站推荐
 2. 剑桥英语考试认证
 3. 外教口语面对面课程

最近更新列表

 1. 2018-03-16《新编大学英语自主》音频打包下载
 2. 2018-03-16《新编大学英语阅读》音频打包下载
 3. 2018-03-16《新编大学英语3听力》音频打包下载
 4. 2018-03-16《新编大学英语2听力》音频打包下载
 5. 2018-03-16《新编大学英语1听力》音频打包下载
 6. 2013-01-05新编大学英语1听力 Unit 3
 7. 2013-01-05新编大学英语1听力 Unit 1
 8. 2013-01-04新编大学英语1听力 Unit Twelve
 9. 2013-01-04新编大学英语1听力 Unit 2
 10. 2013-01-03新编大学英语1听力 Unit Eight
 11. 2013-01-03新编大学英语1听力 Unit 6
 12. 2013-01-02新编大学英语1听力 Unit Ten
 13. 2013-01-02新编大学英语1听力 Unit 5
 14. 2013-01-02新编大学英语自主1 Unit 7
 15. 2013-01-01新编大学英语1听力 Unit Six
 16. 2013-01-01新编大学英语1听力 Unit 4
 17. 2013-01-01新编大学英语自主1 Unit 8
 18. 2013-01-01新编大学英语自主2 Unit 1
 19. 2012-12-31新编大学英语1听力 Unit Eleven
 20. 2012-12-31新编大学英语1听力 Unit Four
 21. 2012-12-31新编大学英语自主2 Unit 3
 22. 2012-12-31新编大学英语自主2 Unit 4
 23. 2012-12-30新编大学英语3听力 Unit 1
 24. 2012-12-30新编大学英语3听力 Unit 2
 25. 2012-12-30新编大学英语2听力 Unit 1
 26. 2012-12-30新编大学英语1听力 Unit Nine
 27. 2012-12-30新编大学英语1听力 Unit Two
 28. 2012-12-29新编大学英语自主2 Unit 5
 29. 2012-12-29新编大学英语自主2 Unit 6
 30. 2012-12-29新编大学英语3听力 Unit 3
 31. 2012-12-29新编大学英语3听力 Unit 4
 32. 2012-12-29新编大学英语2听力 Unit 2
 33. 2012-12-29新编大学英语2听力 Unit 3
 34. 2012-12-29新编大学英语1听力 Unit Seven
 35. 2012-12-29新编大学英语1听力 Unit 12
 36. 2012-12-29新编大学英语自主2 Unit 7
 37. 2012-12-29新编大学英语自主2 Unit 8
 38. 2012-12-28新编大学英语3听力 Unit 5
 39. 2012-12-28新编大学英语3听力 Unit 6
 40. 2012-12-28新编大学英语2听力 Unit 4
 41. 2012-12-28新编大学英语2听力 Unit 6
 42. 2012-12-28新编大学英语1听力 Unit Five
 43. 2012-12-28新编大学英语1听力 Unit 10
 44. 2012-12-28新编大学英语自主2 Unit 9
 45. 2012-12-28新编大学英语自主2 Unit 10
 46. 2012-12-28新编大学英语阅读4 Unit 5
 47. 2012-12-27新编大学英语3听力 Unit 7
 48. 2012-12-27新编大学英语3听力 Unit 8
 49. 2012-12-27新编大学英语2听力 Unit 7
 50. 2012-12-27新编大学英语2听力 Unit 8
 51. 2012-12-27新编大学英语1听力 Unit Three
 52. 2012-12-27新编大学英语1听力 Unit 9
 53. 2012-12-27新编大学英语自主2 Unit 11
 54. 2012-12-27新编大学英语自主2 Unit 12
 55. 2012-12-27新编大学英语阅读4 Unit 6
 56. 2012-12-27新编大学英语阅读4 Unit 7
 57. 2012-12-26新编大学英语3听力 Unit 9
 58. 2012-12-26新编大学英语3听力 Unit 10
 59. 2012-12-26新编大学英语2听力 Unit 9
 60. 2012-12-26新编大学英语2听力 Unit 10
 61. 2012-12-26新编大学英语1听力 Unit One
 62. 2012-12-26新编大学英语1听力 Unit 8
 63. 2012-12-26新编大学英语自主4 Unit 5
 64. 2012-12-26新编大学英语自主4 Unit 6
 65. 2012-12-26新编大学英语阅读4 Unit 8
 66. 2012-12-26新编大学英语阅读4 Unit 9
 67. 2012-12-24新编大学英语3听力 Unit 11
 68. 2012-12-24新编大学英语3听力 Unit 12
 69. 2012-12-24新编大学英语2听力 Unit 11
 70. 2012-12-24新编大学英语2听力 Unit 12
 71. 2012-12-24新编大学英语1听力 Unit 11
 72. 2012-12-24新编大学英语1听力 Unit 7
 73. 2012-12-24新编大学英语自主4 Unit 7
 74. 2012-12-24新编大学英语自主4 Unit 8
 75. 2012-12-24新编大学英语阅读4 Unit 10
 76. 2012-12-24新编大学英语阅读4 Unit 12

赞助商链接

VOA,VOA慢速英语,英语学习网,英语新闻,学习方法