1. VOA英语学习网
 2. 设首页|英语四级|英语六级|英语日记|英文自我介绍|英语话剧剧本
 3. 打包下载 | VOA打包 | BBC打包 | 日语 韩语
 4. 手机版
 1. 英语学习网站推荐
 2. 剑桥英语考试认证
 3. 外教口语面对面课程
 1. (2009-04-13)第15集
 2. (2009-04-12)第16集
 3. (2009-04-12)第17集
 4. (2009-04-09)第19集
 5. (2009-04-09)第18集
 6. (2009-04-08)第21集
 7. (2009-04-08)第20集
 8. (2009-04-06)第23集
 9. (2009-04-06)第22集
 10. (2009-04-04)第24集

赞助商链接

VOA,VOA慢速英语,英语学习网,英语新闻,学习方法